Structuur en visieplan Rijnvliet

Het voedselbos verbindt de Strijkviertelplas met Park Voorn voor
vogels, vleermuizen en andere dieren. Op hun beurt zijn Park Voorn
en de Strijkviertelplas weer ecologische schakels in een groter netwerk.
Binnen de wijk zelf vormt het voedselbos naast een belangrijke
natuurwaarde ook een mooie recreatie plek.

161024_voedselbos-rijnvliet_plan

Een belangrijke waterloop in de wijk is de Buitenvliet. Deze heeft aan de
westzijde een amfibieën poel en een oever waar vissen en roerdompen
hun rust kunnen vinden. Verrassend genoeg staat er watermunt en
is het eetbaar stuifmeel van de lisdodde heerlijk in pannenkoeken.
De aaneengesloten bomenrij van iepen begeleiden niet alleen de
vleermuizen maar hebben ook een overvloed aan eetbare zaaddozen
om salades voor de hele buurt mee te maken. Aan de oostzijde kunnen
kinderen heerlijk ravotten, zwemmen en kiwi- of honingbessen als
snoepjes eten. Vogelhuisjes en beplanting die vlinders aantrekken
maken dit paradijs compleet.

Het vogeleiland, gelegen in de Buitenvliet, is een restant van het
voormalige populierenbos. Doordat de onderbegroeiing van o.a. eiken,
meidoorn, vlier, vogelkers blijft staan, worden aanwezige kwaliteiten
behouden. Sommige populieren worden getopt op 4 à 5 meter waardoor
ze niet valgevaarlijk worden en vogels er nog steeds kunnen nestelen.
Het centrale voedselbos ligt aan de oude boomgaard naast de Metaal
Kathedraal en het nog te bouwen kindcentrum. Het vormt een belangrijke
plek waar spelen, culturele activiteiten, educatie en verschillende buurten
bijeenkomen.

De genoemde voorbeelden zijn exemplarisch voor de waarden van
het voedselbos Rijnvliet. Per zone en deelgebied zullen bekende en
verrassende soorten worden aangeplant. Ook wordt er aandacht besteed
aan het sluiten van kringlopen door middel van compostering.
Tenslotte zal diervriendelijke verlichting toegepast worden. Bewoners
worden uitgenodigd om met de inrichting van hun tuin hierop aan te
sluiten.

Lees alles over de ambities in het Ambitiedocument